VCA**

Veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers

Almeco is sinds 2004 in het bezit van het VCA**-certificaat. Dit certificaat wordt toegekend na een doorlichting door een onafhankelijke instelling, en is een waarborg dat Almeco voldoet aan een aantal eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De certificatie-instelling controleert ook jaarlijks of Almeco nog aan deze eisen voldoet.

Met het VCA**-certificaat proberen we ongevallen, persoonlijke letsels, ziekte, materiële schade en milieuschade te voorkomen. Voor u is dit certificaat het bewijs dat we bij elk project nauwgezet waken over de veiligheid van uw en onze medewerkers, over de werkomgeving en over het milieu.

Concreet komt veiligheid aan bod via:

  • Maandelijkse toolboxmeetings
  • Werkplekinspecties
  • Kick-offmeetings met een risico-inventarisatie en –evaluatie bij het begin van elke werf 
  • Een onthaalbrochure met uitleg over VCA** voor elke nieuwe werknemer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze medewerkers
  • De beveiliging en periodieke controle van het machinepark

Ook het milieu krijgt de nodige aandacht. Dit gebeurt onder andere:

  • Onder toezicht van onze milieufunctionaris
  • Door het selectief selecteren van afval
  • Door het opmaken van een risico-inventarisatie en –evaluatie