Wat is ATEX?

Almeco bouwt ventilatoren volgens de ATEX richtlijn. Hiermee wordt bedoeld volgens de economische richtlijn 2014/34/EU. ATEX staat voor Atomosphères Explosives (Fr).

De richtlijn 2014/34/EU, ook wel ATEX 114 genoemd, is van toepassing voor fabrikanten van apparaten (en beveiligingssystemen) die gebruikt worden op plaatsen waar ontploffinsgevaar kan heersen. Daarnaast bestaat ook de sociale richtlijn 1999/9/EG, ook bekend als ATEX 153. Deze is van toepassing op werkplekken waar personen werken in een potentieel explosieve omgeving. De nummers 114 en 153 verwijzen naar de corresponderende artikels uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Een bedrijf waar ontploffingsgevaarlijke omgevingen kunnen ontstaan, moet de risico's evalueren en documenteren volgens richtlijn 1999/9/EG. Een dergelijk bedrijf moet een "explosieveiligheidsdocument" opstellen waar onder andere een zoneringsplan in voorkomt.

Daar waar apparaten (en beveiligingssystemen) moeten worden geplaatst binnen explosiegevaarlijke zones (zone 0, 1, 2, 20, 21 & 22), zullen deze moeten voldoen aan de eisen uit de richtlijn 2014/34/EU.

Opmerkingen:

  • Een richtlijn moet opgevolgd worden door alle lidstaten van de Europese Gemeenschap
  • Om de overeenstemming met de essentiële voorwaarden van een richtlijn te bewijzen, mag men een Europese norm gebruiken
  • Dus: als ventilatorfabrikant is men niet verplicht de norm EN 14986 "Design of fans working in potentially explosive atmospheres" te gebruiken, maar door het gebruik ervan binnen zijn vooropgestelde grenzen, is er een vermoeden van overeenstemming
Zones

Zone 0

Een plaats waar
 

Een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel met lucht

voordurend, gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is

Zone 1

onder normaal bedrijf waarschijnlijk af en toe aanwezig kan zijn

Zone 2

onder normaal bedrijf niet waarschijnlijk is en waar, wanneer dit toch gebeurt, het verschijnsel van korte duur is

Zone 20

Een explosieve atmosfeer, bestaande uit een wolk brandbare stof in lucht

voortdurend, gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is

Zone 21

onder normaal bedrijf waarschijnlijk af en toe aanwezig kan zijn

Zone 22

onder normaal bedrijf niet waarschijnlijk is en waar, wanneer dit toch gebeurt, het verschijnsel van korte duur is